Εγγραφή Μέλους

Εκτύπωση

 

 

 

 

Τα μέλη του ΓΔΑ είναι 96 στο σύνολό τους.

Μέλη του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης, καθίστανται υποχρεωτικώς και αυτοδικαίως οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό και ασκούν στην Ελλάδα τον κλάδο ασφάλισης αστικής ευθύνης για ατυχήματα από χερσαία αυτοκίνητα οχήματα, είτε μέσω εγκατάστασης είτε υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. (άρθρο 28, Ν.489/76).

Οι οικονομικές υποχρεώσεις των μελών είναι:

0,40% επί των ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων του κλάδου αστικής ευθύνης αυτοκινήτων, για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, από 1/1/2017.

Οι οικονομικές υποχρεώσεις προς το ΓΔΑ αναφέρονται στο άρθρο 33, παρ.3(α) και (β) και 4 του Ν.489/76.