Όροι Διορισμού Ανταποκριτή

Εκτύπωση

 

ΟΡΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Στο Άρθρο 4 του Εσωτερικού Κανονισμού (INTERNAL REGULATIONS) αναφέρεται ότι κάθε Γραφείο καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους αποδέχεται ή αρνείται τον διορισμό ενός Ανταποκριτή μιας αλλοδαπής ασφαλιστικής επιχείρησης στην χώρα του, ή ανακαλεί την έγκρισή του όσον αφορά στον διορισμό ενός Ανταποκριτή.

Το Ελληνικό Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης (εφεξής Γ.Δ.Α.) έχει καθορίσει εδώ αυτούς τους όρους για τον διορισμό Ανταποκριτών αλλοδαπών ασφαλιστικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. 

Ο Ορισμός

Ανταποκριτής μιας αλλοδαπής ασφαλιστικής επιχείρησης στην Ελλάδα μπορεί να είναι οποιαδήποτε ασφαλιστική επιχείρηση ή άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο που έχει την έγκριση του Γ.Δ.Α. να χειρίζεται και να διακανονίζει τις ζημιές, οι οποίες έχουν προκληθεί σε τρίτους στην Ελλάδα από οχήματα τα οποία ασφαλίζονται από την αλλοδαπή ασφαλιστική επιχείρηση της οποίας είναι Ανταποκριτής στην Ελλάδα, κατά την έννοια του άρθρου 4 του Εσωτερικού Κανονισμού (Internal Regulations).


Η Διαδικασία

Η αλλοδαπή ασφαλιστική επιχείρηση υποβάλλει μία αίτηση διορισμού του Ανταποκριτή της μέσω του Γραφείου του οποίου είναι μέλος, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από μία έγγραφη αποδοχή του προτεινόμενου Ανταποκριτή.

Το Γ.Δ.Α. μπορεί να εγκρίνει ή να απορρίψει αυτή την αίτηση σε διάστημα τριών (3) μηνών και πρέπει να ενημερώσει για την απόφασή του το ξένο Γραφείο,  το όποιο έχει ζητήσει τον διορισμό Ανταποκριτή του μέλους του. Σε περίπτωση που παραλείψει να δώσει απάντηση εντός της παραπάνω προθεσμίας, ο διορισμός τεκμαίρεται ότι έχει εγκριθεί μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής.

Όταν το Γ.Δ.Α. αποδεχτεί τον διορισμό ενός Ανταποκριτή μιας ασφαλιστικής επιχείρησης, κοινοποιεί άμεσα την απόφασή του αυτή καθώς και την ημερομηνία έναρξης ισχύος του διορισμού στο Γραφείο το οποίο ζήτησε τον διορισμό και στον Ανταποκριτή με τον οποίο έχει υπογράψει προηγουμένως σύμβαση διορισμού Aνταποκριτή.

Σε περίπτωση που ένας διορισμένος Ανταποκριτής επιθυμεί να παύσει να είναι Ανταποκριτής μιας αλλοδαπής ασφαλιστικής επιχείρησης, πρέπει να ενημερώσει το Γ.Δ.Α., το οποίο με τη σειρά του ενημερώνει το Γραφείο το οποίο έκανε αίτηση για να ορισθεί ο Ανταποκριτής του μέλους του στην Ελλάδα.

Οι Προϋποθέσεις

Οι ελάχιστες προϋποθέσεις για να διορισθεί ένας Ανταποκριτής είναι:

Αν ο Ανταποκριτής που ζητείται να διοριστεί δεν είναι μέλος του Γ.Δ.Α. και η αίτηση διορισμού προέρχεται από αλλοδαπό Γραφείο,  το οποίο απαιτεί από τα μέλη του Γ.Δ.Α. ο διορισμός Ανταποκριτού στη χώρα του να γίνεται υπό την ευθύνη μέλους του (εφεξής "fronting"), τότε ο αιτούμενος διορισμός Ανταποκριτού στην Ελλάδα θα ισχύει με τους ίδιους όρους (bilateral) που απαιτεί το αλλοδαπό Γραφείο.

Καθήκοντα του Ανταποκριτή

Ο Ανταποκριτής οφείλει να χειρίζεται τις ζημίες στο όνομα του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης και για λογαριασμό της ξένης ασφαλιστικής επιχείρησης που τον διόρισε λαμβάνοντας υπόψη το καλύτερο συμφέρον αυτής.


ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ

1.- Δικαιώματα και Υποχρεώσεις του Γ.Δ.Α.

Το Γ.Δ.Α. έχει ορισμένα δικαιώματα και υποχρεώσεις σχετικά με τους Ανταποκριτές.

Το Γ.Δ.Α. αναγνωρίζει ότι ο Ανταποκριτής είναι αποκλειστικά αρμόδιος να χειρίζεται και να διακανονίζει ζημίες για λογαριασμό του ασφαλιστή που τον διόρισε υπό την επιφύλαξη της πιο κάτω παραγράφου.

Το Γ.Δ.Α. έχει δικαίωμα ελέγχου του διακανονισμού ζημιών και, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς καμία υποχρέωση να αιτιολογήσει την απόφασή του, να υποκαθιστά έναν διορισμένο Ανταποκριτή και να αναλαμβάνει τον χειρισμό και τον διακανονισμό των ζημιών αντ’ αυτού.

Το Γ.Δ.Α. θα ενημερώνει τους ζημιωθέντες για την αρμοδιότητα του Ανταποκριτή και θα προωθεί οποιαδήποτε πληροφόρηση σχετική με την ζημία, ως και κάθε είδους δικόγραφα για ζημιές που αφορούν την ασφαλιστική επιχείρηση που διόρισε τον Ανταποκριτή, και αυτός θα μεριμνά για την προστασία των συμφερόντων του Γ.Δ.Α. και του αλλοδαπού Γραφείου ή του μέλους του.

Το Γ.Δ.Α. μπορεί να αρνηθεί σε Ανταποκριτή την πληρωμή ζημίας, κατ’ εφαρμογή της διάταξης της παρ. 8 του άρθρου 4 του Εσωτερικού Κανονισμού, εφόσον ο Ανταποκριτής, που έχει καταβάλει αποζημίωση και δεν έχει κατορθώσει να την επανεισπράξει από τον αλλοδαπό ασφαλιστή, δεν έχει υποβάλει την αίτηση επανείσπραξης στο Γ.Δ.Α. εντός ενός έτους από την εκ μέρους του πληρωμή της ζημίας. Σε τέτοια περίπτωση το Γ.Δ.Α. δεν έχει υποχρέωση αποκατάστασης της τυχόν ζημίας του Ανταποκριτή και των ποσών τα οποία αυτός κατέβαλε.

Το Γ.Δ.Α. δεν δεσμεύεται από τους όρους που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ του Ασφαλιστή και του Διορισμένου Ανταποκριτή, εφόσον αυτοί αποκλίνουν από τον Εσωτερικό Κανονισμό (Internal Regulation) τον οποίο εφαρμόζει.

2.- Δικαιώματα και Υποχρεώσεις του Διορισμένου Ανταποκριτή

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις ενός Ανταποκριτή είναι ενδεικτικά τα εξής:

α)  να υποβάλει έγγραφη αιτιολογημένη προσφορά αποζημίωσης, σε περίπτωση που η

ευθύνη δεν αμφισβητείται και η ζημιά έχει αποτιμηθεί,


β)  να υποβάλει έγγραφη αιτιολογημένη απάντηση επί των σημείων που περιέχονται στην

αίτηση, στην περίπτωση που η ευθύνη αμφισβητείται ή δεν έχει ακόμη διαπιστωθεί

σαφώς, ή σε περίπτωση που η ζημιά δεν έχει αποτιμηθεί πλήρως.

· Τον αριθμό των αιτήσεων επανείσπραξης που έχουν αποσταλεί από τον υφιστάμενο Ανταποκριτή προς τον ασφαλιστή και παραμένουν ανείσπρακτες αιτήσεις

· Τον τρόπο με τον οποίον έχουν τηρηθεί οι διατάξεις του άρθρου 4(4) του Εσωτερικού Κανονισμού του CoB τόσο από τον Ανταποκριτή όσο και από τον Ασφαλιστή που τον διόρισε.

Παράπονα για Ανταποκριτή

Όταν στο Γ.Δ.Α. υποβληθούν από ζημιωθέντα πρόσωπα παράπονα όσον αφορά στον χειρισμό μιας ζημίας από έναν Ανταποκριτή, επικοινωνεί με τον Ανταποκριτή και εκείνος οφείλει να απαντήσει σε κάθε ερώτηση και σχόλιο. Σε περίπτωση που ο Ανταποκριτής δεν δώσει αιτιολογημένη απάντηση μέσα σε 15 εργάσιμες ημέρες ή/και αδυνατεί να χειρισθεί τη ζημία, το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης αναλαμβάνει το χειρισμό της ζημίας αυτής. Σε μια τέτοια περίπτωση ο Ανταποκριτής υποχρεούται να παραδώσει στο Γ.Δ.Α. κάθε σχετικό που αφορά τη ζημιά αυτή αμέσως.

Στατιστικά

Το Γ.Δ.Α. πρέπει να παρέχει στο Συμβούλιο των Γραφείων ετήσια Στατιστικά Στοιχεία.

Για το λόγο αυτό οι Διορισμένοι Ανταποκριτές πρέπει να είναι σε θέση να δίνουν στο Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης τουλάχιστον τις παρακάτω πληροφορίες:

Οι παραπάνω πληροφορίες πρέπει να δίδονται στο Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης το αργότερο έως το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους, και θα αφορούν ζημίες αναγγελθείσες έως την 31η Δεκεμβρίου με βάση τα στοιχεία του προηγούμενου έτους.

Το Γ.Δ.Α. μπορεί να ζητά από τον Ανταποκριτή πρόσθετα στατιστικά στοιχεία όπως είναι ιδίως τα στατιστικά στοιχεία εκκρεμών και πληρωθεισών ζημιών με διάκριση μεταξύ υλικών ζημιών και σωματικών βλαβών.

Ανάκληση Διορισμού Ανταποκριτή

Ανάκληση του διορισμού ως Ανταποκριτού από το Γ.Δ.Α. επέρχεται:

α. Αυτοδικαίως στις παρακάτω περιπτώσεις:

β. Μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Γ.Δ.Α., κυρίως στις παρακάτω περιπτώσεις:

Σε περίπτωση ανάκλησης διορισμού για όλες τις άνω υπό α΄ και β΄ περιπτώσεις ο Ανταποκριτής οφείλει χωρίς καθυστέρηση να παραδώσει στο Γ.Δ.Α. όλες ανεξαιρέτως τις εκκρεμείς ζημίες που χειρίζεται μαζί με κάθε σχετικό παραστατικό του φακέλου τους.