Μια καινοτομία της Ε.Ε. για την προστασία των θυμάτων από αυτοκινητιστικά ατυχήματα που συμβαίνουν στο εξωτερικό, δηλαδή σε χώρα της Ε.Ε. άλλη από αυτήν της κατοικίας του θύματος, υιοθετήθηκε με τη Οδηγία της Ε.Ε. 2000/26/ΕΚ της γνωστής ως 4ης Οδηγίας Αυτοκινήτων για την προστασία «των επισκεπτών».

Η Οδηγία ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με το Π.Δ. 10/21.01.2003 (ΦΕΚ Α 17/2003). Με βάση το νομικό πλαίσιο της Οδηγίας το πρόσωπο που ζημιώθηκε σε ατύχημα στο εξωτερικό μπορεί να αξιώσει αποζημίωση για Υλικές Ζημίες ή Σωματικές Βλάβες με βάση τη νομοθεσία της χώρας του ατυχήματος, όταν επιστρέψει στον τόπο της μόνιμης κατοικίας του, στη γλώσσα του και με διαδικασίες στις οποίες είναι εξοικειωμένο.

Για την εφαρμογή της οδηγίας κάθε κράτος μέλος της Ε.Ε. υποχρεώθηκε από 20/01/03 –για τα 10 νέα κράτη-μέλη από 01/05/04– να δημιουργήσει έναν Οργανισμό Αποζημίωσης και ένα Κέντρο Πληροφοριών.

Οργανισμός Αποζημίωσης της Ελλάδας ορίσθηκε το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης (Ξενοφώντος 9 – 10557 Αθήνα – τηλ.210 3236562 – email compbody@mib-hellas.gr). Ως Κέντρο Πληροφοριών ορίσθηκε το Επικουρικό Κεφάλαιο Ν.Π.Ι.Δ (Υπατίας 5 - 10557 Αθήνα - τηλ.210 3327490 - e-mail: i.c@epikef.gr)
         
 
Copyright © 2011 MIB-HELLAS. Powered by ARTIS DESIGN. All Rights Reserved.
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Α. ΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ 4ΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ MIB Hellas Home